Sous i remuneracions càrrecs electes

Criteris sobre retribucions i assistències dels càrrecs electes de la corpració

D’acord amb allò previst a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els membres de les corporacions locals percebran retribucions, per a l’exercici dels seus càrrecs quan els duguin a terme amb dedicació exclusiva o parcial, en el supòsit del qual seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, en proporció a la seva dedicació, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que correspongui.

Les dades es poden consultar al punt F de l'acta de la sessió plenària del 9 de juliol de 2019 adjunta en aquest apartat.

Retribucions dels regidors i regidores amb dedicació

Imports anuals en brut pel mandat 2019-2023.

Càrrec i dedicació Import màxim anual
Tinent d'alcalde amb dedicació 50% 13.510,00€

 

Retribució dels regidors i regidores sense dedicació

S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats als regidors i regidores que no tenen dedicació.

Òrgan Import / sessió
Ple municipal 200,00€
Junta de portaveus i Comissió especial de comptes 200,00€
Junta de Govern Local 200,00€
Comissió de Coordinació de Govern 140,00€
Altres òrgans col·legiats (Meses de contractació, comissions, tribunals,etc.) 50,00€
  • Els membres de la corporació que es trobin en règim de dedicació exclusiva o parcial no tenen dret a percebre les indemnitzacions per assistències.
  • Aquests imports es cobraran de la forma que s’estableixi a les bases d’execució del pressupost, i aplicant les retencions d’ IRPF corresponents a cadascú en funció dels imports efectivament meritats. El límit màxim anual per regidor/a no podrà superar la quantitat de 13.000,00€.

Dotació econòmica per als grups municipals

Dotació anual per a cada grup 100,00€
Dotació anual que s'atorga al grup per cada membre que hi té adscrit 600,00€

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2020 10:14